Sättningsfel i boken Demokratin som bildningsväg

Redaktionsgruppen har blivit varse ett förargligt sättningsfel som rör fyra tabeller i artikeln Medborgerligt engagemang i det svenska samhället. Se bifogat erratablad.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Demokratin som bildningsväg

I syfte att fortsatt främja den demokratiska dialogen i Gösta Vestlunds anda tog planeringsgruppen för Vestlunddagarna initiativ till att ge en redaktionsgrupp i uppdrag att ställa samman en antologi.

»Demokratisera demokratin« var den paroll som folkbildaren, författaren och hedersdoktorn Gösta Vestlund drev fram till sina sista dagar. Det är en gigantisk utmaning eftersom endast en tredjedel av världens befolkning lever i länder med fungerande liberal demokrati. Demokrati handlar inte bara om representation och folkets röst, utan även om jämlikhet, rättvisa, respekt och likvärdighet. Den får energi i samtal där kunskap och bildning utgör ett fundament, vilket ställer höga krav på samhälle och medborgare. I vår tid har sociala medier en viktig funktion, samtidigt som spridningen av hat och hot hindrar den demokratiska dialogen. Klimatförändringarna är en annan demokratisk utmaning. Antalet demokratiska stater minskar i världen och utvecklingen i Europa är mycket oroande. 

Antologin ges ut till Gösta Vestlunds minne och är ett försök att spegla demokratins komplexitet, institutionella villkor – och möjligheter. Med titeln Demokratin som bildningsväg vill den betona folkbildningens uppdrag att verka för delaktighet, ökad jämlikhet och upplysta medborgare. 

Boken finns nu att beställa från Carlssons förlag.

Innehållsförteckning

 • Förord
 • Gösta Vestlund – med folkbildning i tiden
 • Prolog: Per-Ola Jansson

1. Jämlikhet, rättvisa och människovärde

 • Agneta Stark: När läste du senast Sveriges grundlagar?
 • Ronny Ambjörnsson: Så har mänskliga rättigheter tolkats genom århundradena
 • per Molander: Jämlikhet och demokrati – ett lika omöjligt som nödvändigt projekt
 • Emil Andersson: Likvärdighet som filosofiskt problem
 • Katrine Marçal: Därför måste kvinnor göra sig till symboler om de vill ha makt
 • Mona Nechma: Vågar jag?
 • Catrine Lundell: Normbrytande funktionalitet och demokrati – vision och verklighet i otakt

2. Samhällsskick i postsanningens tid

 • Sverker Gustavsson: Demokrati, diktatur och populism
 • Katarzyna Jezierska: Jaget möter den andre – alternativ till deliberativ demokrati
 • Martin Gelin: Med lögnen som sanning – om USA:s epistemologiska kris
 • Bernt Gustavsson: Vad är sant i postsanningens tid?
 • Stefan Jonsson: Fem saker konsten vet om demokratin

3. Folkbildning och den goda medborgaren

 • Hans Abrahamsson: Vår tids stora samhällsomdaning
 • Kenneth Abrahamsson: Medborgarbildning i det komplexa samhället – en pedagogisk betraktelse
 • Per-Ola Jansson: Ett samtal på Café Hökis
 • Tjia Torpe: Gösta Vestlund möter Fogelstadgruppens Honorine Hermelin
 • Bengt Göransson: Att lära sig förlora – reflektioner om demokratins villkor
 • Lars Svedberg och Johan von essen: Medborgerligt engagemang i det svenska samhället 1992–2019
 • Urban Lundin: Wakari – och andra demokratiska umgängesformer i Tanzania

4. Mörka moln över det demokratiska klimatet

 • Staffan I. Lindberg, Martin Lundstedt m.fl.: Liberal demokrati i riskzonen – autokratisering blir viral
 • Bi Puranen: När värdesystem kolliderar – utomeuropeiska migranters demokratisyn
 • Staffan Laestadius: Klimatet, folkbildningen och demokratin
 • Kåre Olsson: Är den kommande klimatanpassningen ett hot mot demokratin?
 • Sverker Sörlin: Antropocen – ett ord för framtiden
 • Per Svensson: Putin försöker legalisera och normalisera tyranniet
 • Erik Amnå: Bildningsäventyr i osäkerhetens tid
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vestlunddagarna 2021

Här är några referat från Vestlunddagarna 2021

Per-Ola Jansson Bilder av makt och maktlöshet

Bernt Gustavsson Sanningens minut – om strävan efter det sanna inom vetenskap, filosofi, politik och konst

Kåre Olsson Är den kommande klimatanpassningen ett hot mot demokratin?

Julia Rydberg Finns det alternativa sätt att fatta beslut och lösa konflikter? Om inre demokratiska processer utifrån kväkarperspektiv

Bi Puranen Värderingsskillnader, demokrati och integration -om migranters demokratisyn jämfört med ursprungsland och med Sverige

Erik Amnå Den avsvalnande demokratin -om folkbildning bortom stororden

Peter Örn Hur främjar, förankrar och försvarar vi demokratin? Om arbetet i regeringens demokrati kommitté

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Program för Vestlunddagarna 2021

Observera att årets Vestlunddagar är fulltecknade och att det endast går att ställa sig på kölista.

Bilder av makt och maktlöshet

Folkbildningens möjligheter att bidra till gemenskapen i samhället

Världen befinner sig just nu i stor omvandling. Pandemin och klimatkrisen kräver förändringar på alla nivåer i samhället. Samtidigt ifrågasätts och hotas de demokratiska principerna och institutionerna i flera länder.
Under 2020 och 2021 har folkliga protester mot olika slag av regimer, både formellt demokratiska och auktoritära, ägt rum på vitt skilda platser i världen. Den gemensamma nämnaren är den riktade misstron mot maktfulla politiska eliter som inte bedöms vilja lyssna till oppositionens krav.
Årets Vestlunddagar kommer att belysa demokratiska utmaningar genom att ge bilder av
makt och maktlöshet i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Finns det alternativa vägar för att hantera de konflikter som uppstår när klyftorna mellan grupper ökar och sanningsbegreppet urholkas?

Om detta och folkbildningens roll, betydelse och ansvar behöver vi samtala. Välkommen med din anmälan och sprid informationen till andra intresserade!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vi minns Gösta Vestlund 1913 – 2020

Det är med sorg i hjärtat och djup saknad som vi kan meddela att föreningens grundare och hedersdoktor Gösta Vestlund avlidit i natt. Gösta Vestlund var en förgrundsgestalt inom svensk folkbildning och känd långt utanför Sveriges gränser.

Han har varit lärare och rektor på flera folkhögskolor som Brunnsviks folkhögskola, Marieborgs folkhögskola och Tollare folkhögskola samt var med att starta PRO:s folkhögskola i Gysinge. Under en tid var Gösta Vestlund också undervisningsråd på Skolöverstyrelsen. Han har också publicerat ett antal böcker. Intressant är att Gösta först ägnade sig åt arbetslivets utveckling och gav år 1949 ut boken Arbetsglädjens problem. Hans memoarer Klassresa utan kupébyte: några livsminnen kom ut 1998. En del av hans livsgärning var också att utveckling folkbildning och Folk Colleges i Tanzania och var särskilt engagerad i World Value Survey, något som speglades i boken Global livssyn på väg? om tro och värderingar i ett sextiotal länder. Gösta Vestlunds intresse för folkbildningens historia kom till uttryck i boken Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning: det svenska folkets bildningshistoria – en översikt, som gavs ut i en nyutgåva år 2010.

Under nära fyra decennier bodde Gösta Vestlund i sitt hus i Nacka som också blev ett Mecka för många bildningssamtal med vänner, tidigare kolleger och folkbildare. I våras flyttade han till ett äldreboende och som en följd av Coronapandemin kunde han inte längre ha sociala kontakter men uppskattade mycket samtal på telefon. De kunde handla om folkbildningens utmaningar, om föreningens verksamhet eller om existentiella frågor. När att liv tar slut släcks också människans minne ned. I Gösta Vestlunds fall finns dock många intervjuer, filmer, skrifter och annat vittnesbörd om hans liv och gärningar. Det är en viktig uppgift för Föreningen för folkbildningsforskning att förvalta, levandegöra och fördjupa de kunskaper och insikter om svensk folkbildning och demokrati som Gösta Vestlund bar på sina axlar. Det har gjort under några år i konferensserien Vestlundsdagarna som planeras att äga rum i Sigtuna i mars nästa år.

Linus Olofsson

Ordförande

Föreningen för folkbildningsforskning

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vestlunddagarna 18 – 19 mars 2021

Planeringsgruppen har beslutat beslutat att Vestlunddagarna 2021 ska genomföras på Sigtuna folkhögskolan den 18 – 19 mars.

Information om program och anmälningsförfarande kommer att meddelas här så snart det är klart. 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vestlunddagarna 2020 skjuts upp till senare datum

Det är med beklagande planeringsgruppen nödgas meddela att Vestlunddagarna i Sigtuna 19 – 20 mars inte kan genomföras som planerat, och att detta inte har låtit sig klart framstå förrän nu i sista stund.

Antalet deltagare och medverkande understiger visserligen med klar marginal den gräns som myndigheterna ställt upp för att inhibera sammankomster. Men ett antal personer har nu återtagit sin anmälan samtidigt som ett flera medverkande inte velat, kunnat eller tillåtits resa till seminariet. Vi har även fått signaler om att en viss tvekan och oro i hägnet av Corona-pandemin kvarstår bland några av de övriga vilket naturligtvis skulle påverka genomförandet.

Därigenom har förutsättningarna för genomförande av konferensen ändrats så att dess mål och syfte knappast kan nås.

Planeringsgruppen har ett nytt möte kommande vecka för att undersöka hur och när Vestlunddagarna kan genomföras. När beslut därom fattats kommer alla som anmält sig i år att få mejl med ny information om plats och datum.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Programinformation och anmälan 2020

Vestlunddagarna  19 – 20 mars 2020

Årets tema är: Bilder av makt och maktlöshet – Folkbildningens möjligheter att bidra till gemenskapen i samhället

Här är en länk till program och praktisk information.

80 personer hade anmält sig när anmälningstiden gick ut 1 februari.

Rubriker och föreläsare

Sanningens minut. Bernt Gustavsson, professor emeritus i pedagogik.

Varför är kvinnor vinnare i den nya utbildningsrevolutionen? Emma Leijnse, journalist och författare.

Hur främjar, förankrar och försvarar vi demokratin? Peter Örn, föreläsare och rådgivare.

Varför ökar antalet demokratiska länder som rör sig mot diktatur? Staffan I Lindberg, professor och statsvetare.

Hur ska vi förstå den demokratiska utvecklingen i Central- och Östeuropa? Li Bennich-Björkman, professor och statsvetare.

Är den kommande klimatanpassningen ett hot mot demokratin? Kåre Olsson, folkhögskollärare och folkbildare.

Finns det alternativa sätt att fatta beslut och lösa konflikter? Julia Ryberg, föreståndare på kväkarnas retreatgård Svartbäcken.

Den avsvalnade demokratin. Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap.

 

 

 

 

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar

Inledningsanförande 2019

Här finns PO Janssons inledningsanförande vid Vestlunddagarna 2019 Inledning 2019

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Referat från Vestlunddagarna 2019

Här finns är ett referat från Vestlunddagarna 14 – 15 mars 2019: Referat 2019

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar