Vestlunddagarna 2021

Här är några referat från Vestlunddagarna 2021

Per-Ola Jansson Bilder av makt och maktlöshet

Bernt Gustavsson Sanningens minut – om strävan efter det sanna inom vetenskap, filosofi, politik och konst

Kåre Olsson Är den kommande klimatanpassningen ett hot mot demokratin?

Julia Rydberg Finns det alternativa sätt att fatta beslut och lösa konflikter? Om inre demokratiska processer utifrån kväkarperspektiv

Bi Puranen Värderingsskillnader, demokrati och integration -om migranters demokratisyn jämfört med ursprungsland och med Sverige

Erik Amnå Den avsvalnande demokratin -om folkbildning bortom stororden

Peter Örn Hur främjar, förankrar och försvarar vi demokratin? Om arbetet i regeringens demokrati kommitté

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Program för Vestlunddagarna 2021

Observera att årets Vestlunddagar är fulltecknade och att det endast går att ställa sig på kölista.

Bilder av makt och maktlöshet

Folkbildningens möjligheter att bidra till gemenskapen i samhället

Världen befinner sig just nu i stor omvandling. Pandemin och klimatkrisen kräver förändringar på alla nivåer i samhället. Samtidigt ifrågasätts och hotas de demokratiska principerna och institutionerna i flera länder.
Under 2020 och 2021 har folkliga protester mot olika slag av regimer, både formellt demokratiska och auktoritära, ägt rum på vitt skilda platser i världen. Den gemensamma nämnaren är den riktade misstron mot maktfulla politiska eliter som inte bedöms vilja lyssna till oppositionens krav.
Årets Vestlunddagar kommer att belysa demokratiska utmaningar genom att ge bilder av
makt och maktlöshet i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Finns det alternativa vägar för att hantera de konflikter som uppstår när klyftorna mellan grupper ökar och sanningsbegreppet urholkas?

Om detta och folkbildningens roll, betydelse och ansvar behöver vi samtala. Välkommen med din anmälan och sprid informationen till andra intresserade!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vi minns Gösta Vestlund 1913 – 2020

Det är med sorg i hjärtat och djup saknad som vi kan meddela att föreningens grundare och hedersdoktor Gösta Vestlund avlidit i natt. Gösta Vestlund var en förgrundsgestalt inom svensk folkbildning och känd långt utanför Sveriges gränser.

Han har varit lärare och rektor på flera folkhögskolor som Brunnsviks folkhögskola, Marieborgs folkhögskola och Tollare folkhögskola samt var med att starta PRO:s folkhögskola i Gysinge. Under en tid var Gösta Vestlund också undervisningsråd på Skolöverstyrelsen. Han har också publicerat ett antal böcker. Intressant är att Gösta först ägnade sig åt arbetslivets utveckling och gav år 1949 ut boken Arbetsglädjens problem. Hans memoarer Klassresa utan kupébyte: några livsminnen kom ut 1998. En del av hans livsgärning var också att utveckling folkbildning och Folk Colleges i Tanzania och var särskilt engagerad i World Value Survey, något som speglades i boken Global livssyn på väg? om tro och värderingar i ett sextiotal länder. Gösta Vestlunds intresse för folkbildningens historia kom till uttryck i boken Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning: det svenska folkets bildningshistoria – en översikt, som gavs ut i en nyutgåva år 2010.

Under nära fyra decennier bodde Gösta Vestlund i sitt hus i Nacka som också blev ett Mecka för många bildningssamtal med vänner, tidigare kolleger och folkbildare. I våras flyttade han till ett äldreboende och som en följd av Coronapandemin kunde han inte längre ha sociala kontakter men uppskattade mycket samtal på telefon. De kunde handla om folkbildningens utmaningar, om föreningens verksamhet eller om existentiella frågor. När att liv tar slut släcks också människans minne ned. I Gösta Vestlunds fall finns dock många intervjuer, filmer, skrifter och annat vittnesbörd om hans liv och gärningar. Det är en viktig uppgift för Föreningen för folkbildningsforskning att förvalta, levandegöra och fördjupa de kunskaper och insikter om svensk folkbildning och demokrati som Gösta Vestlund bar på sina axlar. Det har gjort under några år i konferensserien Vestlundsdagarna som planeras att äga rum i Sigtuna i mars nästa år.

Linus Olofsson

Ordförande

Föreningen för folkbildningsforskning

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vestlunddagarna 18 – 19 mars 2021

Planeringsgruppen har beslutat beslutat att Vestlunddagarna 2021 ska genomföras på Sigtuna folkhögskolan den 18 – 19 mars.

Information om program och anmälningsförfarande kommer att meddelas här så snart det är klart. 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vestlunddagarna 2020 skjuts upp till senare datum

Det är med beklagande planeringsgruppen nödgas meddela att Vestlunddagarna i Sigtuna 19 – 20 mars inte kan genomföras som planerat, och att detta inte har låtit sig klart framstå förrän nu i sista stund.

Antalet deltagare och medverkande understiger visserligen med klar marginal den gräns som myndigheterna ställt upp för att inhibera sammankomster. Men ett antal personer har nu återtagit sin anmälan samtidigt som ett flera medverkande inte velat, kunnat eller tillåtits resa till seminariet. Vi har även fått signaler om att en viss tvekan och oro i hägnet av Corona-pandemin kvarstår bland några av de övriga vilket naturligtvis skulle påverka genomförandet.

Därigenom har förutsättningarna för genomförande av konferensen ändrats så att dess mål och syfte knappast kan nås.

Planeringsgruppen har ett nytt möte kommande vecka för att undersöka hur och när Vestlunddagarna kan genomföras. När beslut därom fattats kommer alla som anmält sig i år att få mejl med ny information om plats och datum.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Programinformation och anmälan 2020

Vestlunddagarna  19 – 20 mars 2020

Årets tema är: Bilder av makt och maktlöshet – Folkbildningens möjligheter att bidra till gemenskapen i samhället

Här är en länk till program och praktisk information.

80 personer hade anmält sig när anmälningstiden gick ut 1 februari.

Rubriker och föreläsare

Sanningens minut. Bernt Gustavsson, professor emeritus i pedagogik.

Varför är kvinnor vinnare i den nya utbildningsrevolutionen? Emma Leijnse, journalist och författare.

Hur främjar, förankrar och försvarar vi demokratin? Peter Örn, föreläsare och rådgivare.

Varför ökar antalet demokratiska länder som rör sig mot diktatur? Staffan I Lindberg, professor och statsvetare.

Hur ska vi förstå den demokratiska utvecklingen i Central- och Östeuropa? Li Bennich-Björkman, professor och statsvetare.

Är den kommande klimatanpassningen ett hot mot demokratin? Kåre Olsson, folkhögskollärare och folkbildare.

Finns det alternativa sätt att fatta beslut och lösa konflikter? Julia Ryberg, föreståndare på kväkarnas retreatgård Svartbäcken.

Den avsvalnade demokratin. Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap.

 

 

 

 

Publicerat i 2020 | Lämna en kommentar

Inledningsanförande 2019

Här finns PO Janssons inledningsanförande vid Vestlunddagarna 2019 Inledning 2019

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Referat från Vestlunddagarna 2019

Här finns är ett referat från Vestlunddagarna 14 – 15 mars 2019: Referat 2019

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Reportage från Vestlunddagarna 2019

Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande – har publicerat ett reportage och bildspel på sin webb.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vestlunddagarna 2019

Sann demokrati – en utopi? Ett seminarium om demokratins dilemman

I hundra år har våra politiska församlingar, folkrörelser och arbetsplatser utgått från att demokratiska styrformer är det som bäst gynnar samhällsutvecklingen. Vi har sett den svenska demokratin som ohotad och självklar.

Med ökad individualisering sker idag en försvagning av det kollektiva medborgerliga engagemanget. Nyliberala och populistiska rörelser med enkla lösningar växer sig starka och skapar motsättningar mellan människor och grupper. Klyftorna ökar och ojämlikheten breder ut sig.

Dessutom utmanas nu den gamla vänster-högerskalan av identitetspolitiken, uppfattningen att en viss identitet också skapar gemensamma politiska intressen.

Franska revolutionens tre honnörsord om frihet, broderskap och jämlikhet är komplexa begrepp som än idag kan sägas utgöra demokratins idémässiga ryggrad. Om dem och folkbildningens roll och ansvar behöver vi samtala.

Program och information Vestlunddagarna 2019

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar